صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : دوشنبه 3 مهر 96


معرفی


معرفی

مدیریت امور پژوهشی به عنوان زیر شاخه ای از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان فعالیت می‌نماید که تلاش دارد در

قالب سياست های کلی پژوهشی دانشگاه و با برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین واحد های پژوهشی، زمینه را جهت تسهیل و

تسریع فعالیت های پژوهشگران دانشگاه فراهم نماید.

دستیابی به اهداف این بخش مستلزم گردآوری و تجزیه و تحلیل شاخص های پژوهشی در تمامی واحدهای دانشگاه می باشد تا

با اتخاذ تصمیم های مناسب بتوان با تعیین نیازهای پژوهشی نسبت به اولویت بندی آنها باتوجه به سیاستهای کلی كشوراقدام نمود.

شرح وظایف

1-تهیه و ارائه پیش‌نویس شیوه نامه ها وآئین‌نامه‌های پژوهشی دانشگاه و ارائه آن به مقامات ذیربط

2-انجام بررسیهای لازم درزمینه تغییرات وسعه برنامه های پژوهشی و ارائه نظرات اصلاحی درزمینه آیین نامه های پژوهشی به مقامات ذیربط

3-ایجاد هماهنگی لازم در فعالیتهای پژوهشی واحدهای تحقیقاتی دانشگاه

4-جمع آوری اطلاعات و ارزشیابی پیشرفت فعالیتهای پژوهشی در دانشگاه

5-انجام پیگیری ضروری جهت ایجاد و توسعه واحدهای پژوهشی(پژوهشگاه، پژوهشکده و گروههای پژوهشی)

6-انجام امورمربوط به فرصتهای مطالعاتی اعضای هیأت علمی باهماهنگی واحدهای ذیربط

7-انجام اقدامات لازم در خصوص طرحهای تحقیقاتی اعضاء هیات علمی

8-انجام امورمربوط به اعطای اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) به اعضای هیأت علمی دانشگاه

9-انجام سایرامورمحوله ازسوی مقام مافوق
منوی اصلیکليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.